Stichting Marokkaanse Moslims Ede

Moskee Al Mouahidin wordt bestuurd door de Stichting Marokkaanse Moslims Ede, een algemeen nut beogende instelling (ANBI), wier gegevens zijn:

RSIN/Fiscaal nummer 0054.51.930
KvK-nummer 41046465

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het behartigen van de geestelijke belangen van de moslims en het bevorderen van de dialoog tussen de Islam en de andere geloofsovertuigingen in de gemeente Ede en omgeving.

Stichting Marokkaanse Moslims Ede tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het begeleiden en ondersteunen van moslims op emotioneel, religieus en maatschappelijk vlak om zodoende als een volwaardige burger te fungeren in de Nederlandse maatschappij;
 2. het juiste beeld van het islamitisch geloof uit te dragen;
 3. de verschillende onderwijsbehoeften van moslims te vervullen;
 4. het bevorderen van de integratie onder moslims in de Nederlandse maatschappij;
 5. het beantwoorden van diverse vraagstukken van bezoekers op religieus en maatschappelijk vlak;
 6. het organiseren van open dagen en de moskee open te stellen voor geïnteresseerden door middel van rondleidingen en bijeenkomsten met andersdenkenden;
 7. in samenwerking met de gemeente en verschillende maatschappelijke instanties vraagstukken bespreekbaar te maken en het hoofd te bieden aan maatschappelijke uitdagingen.

  Bestuurssamenstelling

  Functie

  Naam

  Mobiel

  Voorzitter
  dhr. M. Chahbar
  +31615852597
  Vice-voorzitter
  dhr. H. Hamdan
  +31626941698
  Penningmeester
   
   
  Vice-penningmeester
  dhr. F. Kassimi
  +31624518642
  Secretaris
  dhr. J. Bazaanine
  +31617624977
  Vice-secretaris
   
   

  Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting Marokkaanse Moslims Ede. Het stichtingsbestuur vergadert tenminste eenmaal per maand.

  Beloningsbeleid

  Bestuursleden

  De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt.

  Overige vrijwilligers

  Het bestuur kan aan de beheerders/vrijwilligers van de moskee vergoedingen toekennen, voor zover deze redelijk zijn ten opzichte van de verrichte werkzaamheden.

  Het beleidsplan in hoofdlijnen

  Het beleidsplan omvat de doelstelling, activiteiten en fondsgerelateerde elementen. Hieronder worden ze toegelicht.

  Doelstelling

  In het beleidsplan worden de doelstellingen zoals die hierboven beschreven staan bevestigd. Het hoofddoel blijft het behartigen van de geestelijke belangen van de moslims en het bevorderen van de dialoog tussen moslims en andersdenkenden in de gemeente Ede en omgeving.

  Activiteiten

  Ons meerjarig beleidsplan is gefocust op het continueren van de activiteiten zoals die onder “beoefende activiteiten” staan beschreven. In hoofdlijnen zijn dit:

  • Het bevorderen van de islamitische identiteit.
  • Het bevorderen van de integratie van de bezoekers in de Nederlandse maatschappij.
  • Voldoen aan de onderwijsbehoeften van bezoekers.
  • In dialoog blijven met andersdenkenden met het doel om dichter bij elkaar te komen en empathie en respect voor elkaar te krijgen.
  • De financiële staat van de stichting gezond te houden.

  Werving fondsen

  De fondsen van Stichting Marokkaanse Moslims Ede komen van een vaste groep donateurs die onze gebedsruimte frequent bezoeken. Zij dragen bij door maandelijkse bijdragen en/of eenmalige donaties. Daarnaast verwerft Stichting Marokkaanse Moslims Ede fondsen door het organiseren van benefieten waarbij bezoekers kunnen doneren. De werving is kleinschalig van aard en richt zich op het sociale netwerk van onze bezoekers. Voorbeelden van de laatstgenoemde eenmalige donaties zijn:

  • Acties gericht op de gemeenschap  waaronder “400-dragers” actie, maandelijkse donatie, zusterbenefieten en maandelijkse inzameling onder de gemeenschap.
  • Tijdens de ramadan en islamitische feestdagen worden er inzamelingsacties onderhouden.

  Beheer fondsen

  De fondsen worden beheerd door de penningmeester van onze organisatie. Bij alle grote investeringen vindt er een raadpleging plaats bij de islamitische gemeenschap.

  Besteding fondsen

  Besteding van de fondsen vinden alleen plaats indien het gehele bestuur akkoord is. Daarnaast vindt er raadpleging plaats bij de gemeenschap. De fondsen gaan op aan de volgende zaken:

  • Vaste lasten voor de gebedsruimte (gas, water, licht, verzekeringen en onderhoud van het pand).
  • Beheerskosten voor het pand zoals schoonmaak en onderhoud.
  • Aanschaf leer- en onderwijsmaterialen.
  • Aanschaf promotiemateriaal.
  • Kostenvergoedingen aan bestuursleden en vrijwilligers indien nodig.

  Download ‘Beleidsplan_ICCE_2020-2024’ voor het meerjarenplan.

  Uitgeoefende activiteiten

  De door ons uitgevoerde activiteiten kennen een doorlopend karakter. De activiteiten die we uitoefenen zijn: 

  • Elke dag, 365 dagen in het jaar, vijf gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Ede en omgeving.
  • Wekelijks wordt er op vrijdag een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Ede en omgeving.
  • Jaarlijks tijdens de ramadan:
   • De gebeden in de avond (taraweeh).
   • Het organiseren van de gelegenheid om gezamenlijk het vasten te verbreken.
  • Elk weekend volgen ± 150 leerlingen in de leeftijdscategorie 6 tot 16 jaar Arabische en islamitische lessen.
  • Wekelijkse Koranlessen;
  • Het organiseren van Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezingen. Hierbij worden aspecten van het islamitische geloof besproken of maatschappelijke kwesties.
  • Maandelijks de moskee openstellen voor geïnteresseerden middels rondleidingen.
  • Wekelijkse lessen voor vrouwen om de beheersing van de Nederlandse taal te bevorderen.
  • Spreekuren worden wekelijks gehouden om individuele vragen op sociaal en juridische vlak beantwoord te krijgen.

  Financiële verantwoording

  In onderstaande overzichten treft u de financiële overzichten voor de jaren 2014 t/m 2020.